Risk na Zonky 
v číslech


Podívejte se na detailní rozbor risku. Zjistěte snadno a rychle, jak se daří portfoliu na Zonky.cz. Hodnoty, které vidíte, jsou platné k 31. květnu 2018. 

Časové prodlevy se splácením

Sloupce v tabulce níže ukazují, kolik peněz je půjčených podle ratingu. Zároveň vidíte, kolik procent půjček z celého portfolia se historicky nikdy nedostalo do problémů se splácením podle dnů 1-90.   

Tabulka ukazuje, že nejvíce klientů bez problémů se splácením je v nejméně rizikových ratinzích A** a A*. Jedná se především o opozdilce s platbou - jen pár z nich se dostalo do 1denního prodlení. Procenta nově pro přesnost ukazujeme jako podíl z objemu, nikoliv jako jsme ukazovali dříve podíl z počtu úvěrů.

Pokud se nějaké problémy se splátkami objeví, vždy usilovně pracujeme na tom, aby každý, kdo neplní své závazky vůči vám, investorům, opět začal splácet v řádných termínech. Jak se nám to daří, ukazuje tabulka výše.

Graf ukazuje, kolik půjček mělo dne 31. 5. 2018 problém se splácením. 

Jednotlivé kategorie jsou rozděleny podle toho, jak dlouho je půjčka po splatnosti. V prvním sloupci vidíte celkový počet půjček v kategorii (tedy kolik máme půjček, které mohou mít problém se splácením). Další sloupeček uvádí jednotlivý počet kusů, které jsou po splatnosti a spadají do této kategorie a hned vedle toho výsledné procento. 

10-29 dnů po splatnostiopožděné splátky, ke kterým nejčastěji dochází lidskou chybou. Většinou se jedná o chybně nastavené platební příkazy nebo opomenutí. Většina plateb dorazí do pár dní.

30-59 dnů po splatnostiv těchto případech nastávají nečekané, ale ne nějak závažné situace - jako jsou krátkodobější snížení příjmů (př. nemocenská), nenadálé výdaje nebo pozdě zaplacené faktury.  

60-89 dnů po splatnosti - jde o závažnější důvody (př. ztrátu zaměstnání), ale ani tyto případy ještě nejsou ztracené. Snažíme se společně najít řešení a vrátit ho do standartního splácení, tzv. "rozplatit". 

Aktuální problémy se splácením

A několik vysvětlivek ke grafu

Graf ukazuje, u kterých investic dochází nejčastěji k problémům se splácením. Nejvyšší ratingy (C a D) jsou podle očekávání opravdu nejrizikovější. V těchto skupinách se i nejvíce vyskytují tzv. lazy payers (lidé, kteří mají sklony k opoždění se splátkou).

Zároveň se podívejte, jak se nám daří rozplácet i ty nejrizikovější půjčky D. Více jak polovina všech půjček se nikdy nedostaly do prodlení. Ovšem celých 88,3 % nejrizikovějších investic se nikdy nedostalo do stavu, že by se zpozdily s platbou více než 90 dní. Je to výsledek práce našeho oddělení vymáhání, které věnuje maximální úsilí při kontaktování klientů a společnému hledání cesty, jak dostát závazkům.

Data v tabulce jsou aktuální ke dni  31. 5. 2018.

Zde najdete hodnoty, ze kterých graf vychází:

Jak vidíte v tabulce, v ratingu A** není k datu 31.5.2018 žádná problémová půjčka, která je v prodlení více než 90 dní.

Jak pracujeme s půjčkou v prodlení?

Co děláme, když už je to moc

Místo newsletteru celá stránka. Nově jsme kvůli přehlednosti přemístili grafy o vývoji risku z mailu na stránky. Chystáme i další vylepšení. Těšte se.

90+ dnů po splatnosti - jde o závažnější důvody (př. ztrátu zaměstnání), ale ani tyto případy ještě nejsou ztracené. Snažíme se společně najít řešení a vrátit ho do standartního splácení, tzv. "rozplatit". 

1-9 dnů po splatnostijde o zpoždění, které je velmi často jen technickým problémem, anebo na den splátky vyšel víkend a banka klienta nezpracovala platbu. Většina případů se rozplatí.

DPS = dní po splatnosti